89bb69cd72f8f768be375e245ea85ab6

Tåkeklokken kommer hjem til Nebba!

Etter mange års innsats av iherdige og dyktige ildsjeler i Klokketårnets Venner, har Kystverket endelig sagt ja til å gi fra seg tåkeklokken, slik at den kan flytte hjem fra Kystverkets kontor i Arendal (foto) til klokketårnet sitt på Nebba.

Ved målstreken

Til stor glede for klokketårnentusiaster på Rødtangen, kan det bekreftes at bronseklokken tilbakeføres til klokketårnet på Nebba.

Som fortalt i artikkelen «Historien om Rødtangen fyrstasjon og tåkeklokke», har arbeidet med å få tilbake klokketårnets juvel pågått over flere år. All ære til initiativtakere og ildsjeler som Tor Bjørnstad, Andrè Schau, Ivar Jørstad og Svein Ruud Johansen. De har vist at det nytter å engasjere seg for fellesskapet og ha «klokketro» på positivt utfall.

Statens Fyrvesen besluttet å rive klokketårnet i 1967. Selve klokken med hammer og drivverk ble demontert og fraktet til fyrvesenets lager ved Grimstad.

Klokketårnets Venner har sittet i førersetet i prosessen med tilbakeføring av klokken. Søknadene ble støttet av Hurum kommune, eier av klokketårnet fra 2010, og av Buskerud fylkeskommune. Kystverket begrunnet tidligere avslag med at Rødtangen tåkeklokke ikke var fredet og at bygningen ikke er identisk med den opprinnelige i sin nåværende form. Det ble imidlertid presisert at de var meget positive til engasjementet og innsatsen til både Klokketårnets Venner og Norsk Fyrhistorisk Forening, knyttet til etatens historie.

Det avgjørende trekket var at Klokketårnets Venner ved Svein Ruud Johansen fikk riksantikvar Jørn Holme til å engasjere seg og gjøre en formell henvendelse til kystdirektør Kirsti Slotsvik.

Kystverket har nå gjort en ny vurdering av klokkesaken og i sitt brev av 10. juli 2013 skriver de blant annet: «Ikke minst på grunn av det store engasjementet, har Kystverket kommet frem til at klokka kan tilbakeføres til sin opprinnelige plassering». De forutsetter at Klokketårnets Venner samarbeider med eier, Hurum Kommune, om å ivareta klokken på en best mulig måte.

God timing

Gladnyheten om at «kampen om klokken» gikk i Rødtangens favør, kom samme sesong som Hurum Energiverk sponser strømtilførsel, ny stolpe til og montering av den gamle, nyrestaurerte nautofonen fra Krok på Nebba. Nautofonen er utlånt fra Hurum Historielag, og vi har fått tillatelse fra Plan- og bygningsetaten i Hurum kommune til å sette opp stolpen på sitt tidligere sted.

I driftsavtalen fra Hurum Eiendomsselskap KF blir det presisert at man «ved bruken av eiendommen særskilt skal formidle bygningens historiske maritime verdi i utviklingen av sikker ferdsel til sjøs, samt øvrig kystkultur og lokalhistorie.» Klokketårnets Venner har forpliktet seg til å kontrollere status for mangler ved bygget, utføre nødvendig flekking, pussing og maling årlig, samt holde omkringliggende areal ryddet og ettersett ukentlig i sommerhalvåret. Når alt er på plass vil det bli arrangert omvisninger og demonstrasjoner i sommersesongen.

Derfor er dugnadsinnsatsen i år i tillegg brukt til tilrettelegging for museum i tårnet, el-installasjoner og utelys, nedgravning av jordkabel for strømtilførsel, vedlikehold, rengjøring, maling og bygging av ny trapp.

Gode beslutninger medfører ofte arbeid og koster penger

Klokketårnets Venner er bedt om å ta kontakt med Kystverket Sørøst i slutten av august for planlegging av de praktiske detaljene rundt flytting av klokken. Til dette møtet må også de praktiske og økonomiske utfordringene være utredet.
Disse inkluderer forsterkning av tårnet før montering av klokken, demontering av klokken i Arendal, transport til Rødtangen og heising og montering i klokketårnet.

Rødtangen Klokketårns Venner er stiftet

Derfor ble Rødtangen Klokketårns Venner formelt stiftet i et møte på Nebba 18. juli 2013, tidligere har den kun vært en uformell interesseorganisasjon. Et hovedformål på kort sikt er å formalisere driften som en partner til Hurum kommune, og å bidra til organisering og finansiering av de forestående arbeidene. Andre lokale foreninger vil bli invitert til å delta og bidra, det samme gjelder ikke minst enkeltpersoner ved å bli medlemmer og betale kontingent.

Rødtangen Klokketårns Venner kommer til å trenge mange venner til å dra lasset. Alle oppfordres til å bidra, for eksempel ved å kjøpe kollografiet «Klokketårnet» av Tina Biørn-Lian eller en av elleve originaltegninger av klokketårnet laget for Klokketårnets Venner av Holmsbu-kunstneren Jeanette Heidi Leine. Inntektene av salget går til klokketårnet. Det er fortsatt noen eksemplarer igjen.

Alle små og store bidrag mottas med takk!

Men Rødtangen bør ikke dra dette lasset alene. Derfor vil det bli søkt om støtte fra en rekke hold både når det gjelder praktiske håndsrekninger og økonomiske bidrag.

Blant dem er Norsk Kulturminnefond, som mener at «tåkeklokken kompletterer helheten av Rødtangen klokketårn og er en viktig del av selve objektet», og opplyser at det kan søkes om tilskudd til montering og frakt/ transport av tåkeklokken.

Det sies at den siste fyrvokteren ved Rødtangen fyrstasjon, Thomas Neumann, går igjen ved Filtvet fyr fordi han mistet jobben sin ved dette fyret i 1916. Kanskje han kan finne på å spøke her på Rødtangen også, nå som klokketårnet blir komplett og han snart kan kjenne seg igjen.

{gallery}Taakeklokken_hjem_til_Nebba{/gallery}