Dysse Bråtan

Nye arkeologiske funn på Rødtangen

Buskerud fylkeskommune ba om utsatt frist for å gi tilbakemelding på forslaget til reguleringsplan for del av Rødtangen, for å kunne gjøre nye arkeologiske undersøkelser. Disse ble utført høsten 2017 og våren 2018. Det ble gjort oppsiktsvekkende mange nye funn av spor både fra steinalderen, bronsealderen og middelalderen.

Bildet viser den 5 500 år gamle dyssegraven på Bråtan, som ble arkeologisk utredet i 1978 

Fra før vet vi at det finnes mange kulturminner på Rødtangen som vitner om at området har vært et sosialt og religiøst sentrum helt tilbake til yngre steinalder. Her ved innløpet til Drammensfjorden ligger Norges eldste byggverk bevart; en megalittgrav/dysse datert til 3650-3350 f.Kr.

ET UNIKT HISTORISK KULTURMILJØ

Kulturmiljøet på Rødtangen er unikt i nasjonal sammenheng og det eneste stedet i landet hvor denne typen kulturminner er bevart. Det er registrert flere steinalderboplasser langs strandlinjen, som for 5 500 år siden gikk 35 meter høyere enn i dag.

BEHOV FOR NYE UNDERSØKELSER

Nyere arkeologisk forskning har vist at det kan befinne seg flere titalls dyssegraver skjult under markoverflaten i områder der det tidligere er funnet én eller et fåtall dyssegraver. Derfor ble det bestemt at det skulle gjøres flere testgravinger i forbindelse med arbeidet med ny reguleringsplan for Rødtangen. De arkeologiske utgravingene ble gjennomført av Buskerud fylkeskommune høsten 2017 og våren 2018.

OPPSIKTSVEKKENDE FUNN

Og det ble gjort oppsiktsvekkende mange funn under testgravingene. I fem av seks prioriterte områder ble det gjort funn av automatisk fredete kulturminner, det vil si spor fra perioden før 1537. Det er blant annet funnet flintavslag, pilspisser og kokegroper. Foreløpig er det kun gjort «grovarbeid» for å aldersbestemme funnene. For å finne ut mer konkret og se hva funnene kan lære oss om fortiden, må det gjøres ytterligere arkeologiske undersøkelser.

MULIGE KONSEKVENSER FOR REGULERINGSPLANEN

Rapporten fra de arkeologiske undersøkelsene er nå oversendt Hurum kommune, som vurderer hvordan resultatene påvirker arbeidet med reguleringsplanen.

LES RAPPORTEN PÅ RØDTANGEN.NO

Hele rapporten er lastet opp på Rødtangen.no. Du kan lese den ved å logge inn og velge Rødtangen Vel og Vannverk. Lenke til rapporten ser du da i høyre kolonne under SISTE DOKUMENTER RVV.