5460c4ee5f9847f4076f609166e1ebcc

Motorvei og jernbane truer Rødtangen

Samferdselsdepartementet har bestilt konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden. Blant de fire gjenværende konseptene utvalget skal innstille på i juni 2014, er broløsninger for motorvei og dobbeltsporet jernbane som kan passere ved Rødtangen.

Illustrasjonen ovenfor viser konseptet som er potensielt mest dramatisk for Rødtangen og nærområdene. Heltrukken rød linje er firefelts motorvei, heltrukken grønn linje er dobbeltsporet jernbane, stiplet rød linje er tunnel. Trykk på denne lenken for mer informasjon.

I pressemeldingen Statens Vegvesen publiserte 17. januar inneholdt illustrasjonen ikke dette jernbanealternativet. Prosjektleder i Statens Vegvesen, Anders Jordbakke, opplyste imidlertid over telefonen at Jernbaneverket fortsatt vurderer en slik linje, og at han forventer en konklusjon nokså snart på om den blir med videre i prosessen, kanskje allerede i mars.

Dystert bilde

En sammenligning av de stiliserte «konsepttraseene» med kartet nedenfor, gir et dystert bilde. Dette er idylliske, naturskjønne områder, flere av dem naturreservater blant annet på grunn av unike biotoper og artsforekomster, og med verdifulle fornminner. Det har bodd mennesker i området i mer enn 5 000 år. Motorvei og jernbane gjennom disse områdene er et skrekkscenario for alle som er glad i Rødtangen og nærområdene. For Rødtangen-området er denne saken potensielt vesentlig mer alvorlig enn hovedflyplass-saken var på 80-tallet.

(Artikkelen fortsetter under bildene.)

Kart kartverket(Kilde: Statens kartverk, gjengitt med tillatelse)

Haraldsfjell 01 webHaraldsfjell er et av flere naturreservat i området

Stort behov

Alle forstår at behovet for en ny øst-vest transportforbindelse over Oslofjorden er stort. Veisystemene i osloregionen er overbelastet blant annet fordi den eneste øst-vest veiforbindelsen syd for Oslo – Oslofjordtunnelen, gir for liten gevinst for mye av vogntog- og persontransporten sammenlignet med å kjøre via Oslo, Asker og Drammen. Derfor lever Bastøyfergen Moss-Horten i beste velgående. Slik situasjonen er lever dessuten Oslofjordtunnelen på lånt tid i sin nåværende form fordi den ikke tilfredsstiller EU-normene. Statens Vegvesen har dispensasjon frem til 2019 med å oppfylle EU-normen for Oslofjordtunnelen. Om de ikke lykkes med det, kan tunnelen bli stengt. Denne situasjonen bidrar til å fremskynde utredning av alternative løsninger. Milliardspørsmålet er hvilket konsept som er mest tjenlig.

Hurum kommunes interesser

I årsmøtet i Holmsbu, Rødtangen og Kana Nærmiljøforum (HRK NMF) 3. februar la ordfører Monica Vee Bratlie (H) vekt på at Hurum kommune ligger geografisk sentralt i et område med en stor del av Norges befolkning, med arbeidsplasser, utdannelsesinstitusjoner og flyplasser innen kort avstand – i luftlinje. Men dagens veinett og         -standard gjør kommunen avskåret fra å dra full nytte av sin gunstige beliggenhet. Nye transportforbindelser mot begge sider av Oslofjorden er avgjørende for at Hurum kommune skal få utnyttet sitt potensial for vekst og utvikling.

I første fase er hennes ønske på vegne av kommunen ny broforbindelse Vestby-Filtvet som knyttes opp med ny veiforbindelse mot nåværende R23 ved Sætre. Under artikkelen kan du se en videoanimasjon av en tenkt broforbindelse Vestby-Filtvet laget og publisert i fjor høst.

I neste fase ønsker hun at forbindelsen forlenges vestover. Slik det aktuelle konseptet er forenklet og stilisert i hovedillustrasjonen, ser det ut til å passere Rødtangen og gå videre over fjorden til syd for Holmestrand (vei) og Sande (tog).

I et større perspektiv er det svært mange og tunge interesser – og interessekonflikter, som skal veies opp mot hverandre. Og strides om.

Hurums ordfører sitter i konseptutvalget som skal innstille på anbefalt konsept innen juni 2014. Men det gjør også mange andre som representerer ulike private og offentlige interesser. Både Monica Vee Bratlie og Anders Jordbakke understreker at utredningene er i en svært tidlig fase.

Veien videre

Monica Vee Bratlie fortalte i HRK NMF-årsmøtet at berørte foreninger og utvalg vil få til over sommeren med å komme med en første høringsuttalelse etter at konseptutvalget har tatt stilling i juni.

Prosjektleder Anders Jordbakke i Statens Vegvesen beskriver prosessen videre slik:

Konseptutvalget sender sin innstilling til Vegdirektoratet for behandling. De innstiller videre til Samferdselsdepartementet. Når departementet har behandlet saken, sendes den ut til høring. Når høringsuttalelsene er behandlet, skal det aktuelle konseptalternativet kvalitetssikres faglig. Jordbakke anslo at regjeringen i beste fall får saken til behandling våren 2015.

Først etter at saken er behandlet i regjeringen, starter detaljutredning og prosjektering av det foretrukne konseptet.